0 1 2

Nieuws

Huisregels


Huisregels BIZZI
HUISREGELS BIZZI“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” (artikel 1 van de grondwet)

1.           Openingstijden

BIZZI heeft verschillende openingstijden in de winter- en zomerperiode. Deze openingstijden kunnen bezoekers vinden op de website van BIZZI en bij BIZZI zelf.

2.           Leeftijden

Bepaalde activiteiten zijn alleen toegankelijk voor bepaalde leeftijdsgroepen. Deze activiteiten zijn te vinden op de website van BIZZI.

3.           Verhuur

BIZZI stelt geen ruimte beschikbaar voor het geven van een feestje. Een uitzondering op deze regels zijn door ouders van groep 8 aangevraagde feesten. Hiervoor zijn aparte regels opgesteld, deze zijn te vinden op de website van BIZZI.

Voor huur van de popoefenruimte geldt een apart huurreglement, hiervoor kun je naar informeren bij BIZZI. De inventaris van BIZZI wordt in principe niet uitgeleend of verhuurd.

4.           Aansprakelijkheid

BIZZI is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Alle medewerk(st)ers van BIZZI (vrijwillig, free-lance, stage, gedetacheerd of loondienst) zijn collectief verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid.

5.           Buitenterrein

Fietsen, scooters en brommers dienen buiten op de daartoe bestemde plaatsen gestald te worden. Deze mogen niet gestald worden op de skatebaan. Op last van de brandweer mogen fietsen, scooters en brommers niet voor de uitgang of nooduitgangen gestald worden. Auto’s dienen uitsluitend in de parkeervakken geparkeerd te worden.

6.           Bar

Het is niet toegestaan om in BIZZI meegebrachte drink- en/of etenswaren te gebruiken. Alle bij de bar gekochte drink- en/of etenswaren dienen direct cash te worden betaald. Het is niet toegestaan glazen  mee naar buiten te nemen. Er wordt in BIZZI geen alcohol geschonken. Slechts bij bijzondere activiteiten kan hiervan worden afgeweken. Aan personen onder de 18 jaar en aan mensen die duidelijk onder invloed zijn van alcohol worden geen alcoholhoudende dranken verkocht. Mensen die duidelijk onder invloed zijn van alcohol kunnen verwijderd worden. 

7.           Roken

Het is verboden om in BIZZI te roken. Buiten onder de overkapping mag gerookt worden.

8.           Drugs

Het gebruiken en/of verhandelen van drugs in en buiten BIZZI is verboden. Mensen die duidelijk onder invloed zijn van drugs mag de toegang ontzegd worden.

9.           Wapens

Het bezitten en gebruiken van slag-, steek- of vuurwapens en vuurwerk is verboden. Voorwerpen die als zodanig gebruikt kunnen worden zijn niet toegestaan.

10.        Afval

Afval mag niet op de grond of dergelijke plekken gegooid, maar in daartoe bestemde vuilnisbakken.

11.        Orde

Alle bezoekers dienen zich aan de maatschappij geldende gedragsregels te houden. Alle gedragingen die bij de wet verboden zijn, zijn ook in BIZZI verboden. Vormen van geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en vandalisme zijn niet toegestaan en kunnen ontzegging van de toegang tot gevolg hebben. Bij wangedrag wordt de politie gewaarschuwd en zo nodig wordt er aangifte gedaan. Het veroorzaken van overlast in de vorm van lawaai en/of ander hinderlijk gedrag wordt niet op prijs gesteld.

Spelen om geld of goederen is verboden.

Wij verzoeken alle medewerk(st)ers en bezoekers bij het verlaten van BIZZI rekening te houden met de buurt. Denk hierbij met name aan de rust, want geluidsoverlast kan in ons nadeel werken!!

12.        Ontzegging van de toegang

De medewerk(st)ers van BIZZI zijn bevoegd maatregelen te nemen om de goede gang van zaken te handhaven en/of te bevorderen. Bezoekers die zich niet aan de huisregels van BIZZI houden, kunnen door de medewerk(st)ers de toegang tot BIZZI worden ontzegd. Hierbij wordt aan de bezoeker uitgelegd dat hij/zij een officiële waarschuwing heeft.

In principe worden ontzeggingen van de toegang en het geven van officiële waarschuwingen door beroepskrachten gedaan. Op het moment dat beroepskracht(en) en stagiaire(s) samen tot overeenstemming komen dat de stagiaire officieel mag waarschuwen en de toegang ontzeggen, is deze ook gemachtigd om dat te doen.

Bij ontzegging van de toegang mag een jongere tijdens de openingstijden niet meer binnenkomen en zich niet in de directe omgeving van BIZZI bevinden. Wel kan deze op afspraak met een beroepskracht of stagiaire komen praten. De periode waarbinnen iemand niet meer welkom is, wordt besproken in de eerste volgende B-teamvergadering.

Als iemand weigert te vertrekken, wordt de politie gebeld en volgt de ontzegging van de toegang voor een jaar.

13.        Onduidelijkheid

Mochten deze huisregels ontoereikend zijn, dan beslist het personeel van BIZZI. Iedereen die BIZZI betreedt, verklaart hierbij akkoord te gaan met onze huisregels.